Privacy Policy

EFFIK is zich ten volle bewust van het belang van privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom geven wij in deze Privacy Policy mee hoe wij informatie over u gebruiken en voor welk doel. Wij gebruiken voor het verzamelen van informatie op www.natalben.be (hierna de “website” genoemd) onder meer cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die door een website worden verstuurd en in het geheugen van uw internetbrowser of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hiermee kan anonieme informatie over surfvoorkeuren tijdelijk worden opgeslagen.

1.    VERZAMELDE INFORMATIE

De informatie die EFFIK tijdens uw bezoek aan onze website ontvangt, kan van verschillende aard zijn, namelijk niet-persoonlijke informatie en persoonlijke informatie. Het verzamelen en gebruiken van die informatie varieert in functie van de aard ervan. Persoonsgegevens zijn gegevens die u op een specifieke manier kunnen identificeren. Dit omvat uw naam, voornaam, contactgegevens, geboortedatum, enz. Deze informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen.


2.    VERWERKINGSDOELEINDEN

EFFIK kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan verstrekt, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u te identificeren en te authenticeren, om u te voorzien van uw rechten op toegang tot onze website of enige inhoud op de website, of om deze te verifiëren; en/of
 • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren, met inbegrip van het vaststellen van trends en de manier waarop u met onze diensten omgaat via uw apparaten, het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotiecampagnes of het uitvoeren van enquêtes; en/of
 • Om uw surfervaring op onze website te personaliseren door ervoor te zorgen dat onze diensten op de voor u meest geschikte manier worden gepresenteerd met betrekking tot uw geuite behoeften, om inzicht te krijgen in uw professionele en persoonlijke interesses in de inhoud, producten en diensten op onze website en dat af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren, om u producten en/of aanbiedingen te kunnen presenteren die op uw behoeften zijn afgestemd; en/of
 • Om met u te kunnen communiceren, door te reageren op uw verzoeken en vragen, u bijstand te verlenen met betrekking tot onze producten en diensten, u belangrijke informatie te bezorgen zoals administratieve informatie, verplichte kennisgevingen, promotionele informatie, informatie over onze producten, diensten, merken en/of activiteiten; en/of
 • Om te kunnen antwoorden op alle verzoeken van administratieve of gerechtelijke autoriteiten, overeenkomstig de wetgeving die op het betrokken grondgebied van toepassing is.

 

3.    ONZE GRONDBEGINSELEN VOOR HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Afhankelijk van de doeleinden van de gegevensverwerking worden uw gegevens verwerkt op een of meer van de volgende gronden :

 • Uw voorafgaande en expliciete toestemming: uw wilsuiting wordt geacht uitdrukkelijk te zijn gegeven wanneer u de betrokken verwerking aanvaardt of weigert.
 • Wettelijke verplichtingen van toepassing op EFFIK: EFFIK is als farmaceutisch laboratorium onderworpen aan de verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking, materiovigilantie, nutrivigilantie of cosmetovigilantie en moet bijgevolg toezicht houden op de neveneffecten van producten die op de markt worden gebracht, wat de dwingende verzameling en opslag van persoonsgegevens met zich mee kan brengen.
 • Een rechtmatig belang van EFFIK zoals bedoeld in de huidige wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dit geval wordt bij de bepaling van de legitieme aard van de verwerking ook rekening gehouden met uw belangen en grondrechten.

 

4.    CATEGORIEËN VERZAMELDE INFORMATIE EN COOKIES

EFFIK kan de informatie op verschillende wijzen verzamelen:

 • Gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier, door inschrijving, antwoorden op een enquête, door elk verzoek om informatie, sollicitatie, enz…
 • Gegevens die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen, met name via cookies.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u uitdrukkelijk verzocht het gebruik van cookies te aanvaarden. De gegeven toestemming wordt geacht geldig te zijn voor een periode van maximaal veertien (14) maanden, tenzij u besluit het gebruik van cookies te weigeren via de instellingen van uw browser. Wij wijzen u erop dat de weigering om cookies te gebruiken of de verwijdering ervan bepaalde functies of de werking van pagina’s van de website kan beïnvloeden, waarvoor noch EFFIK noch de websitebeheerder verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

 

5.    TOEGANG TOT UW GEGEVENS

EFFIK kan in het kader van haar activiteiten genoodzaakt zijn om bepaalde persoonlijke informatie door te geven aan verbonden ondernemingen van de EFFIK Group, aan derde ondernemingen waarop wij een beroep doen om ons diensten te verlenen of functionaliteiten te bieden op onze website. EFFIK kan ook worden verplicht om informatie of persoonsgegevens mee te delen aan een administratieve of gerechtelijke autoriteit die daarom vraagt.

Niettemin verbindt EFFIK zich ertoe uw gegevens niet aan derden door te geven of te verkopen. In de bovengenoemde gevallen verbinden onze leveranciers zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de principes van deze privacy policy na te leven.
EFFIK verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat dienstverleners enkel toegang hebben tot persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven

 

6.    UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die EFFIK verzamelt, worden bewaard voor de hierboven genoemde doeleinden en voor een periode van maximaal veertien (14) maanden, behalve wanneer de wet of een geldende verordening voorschrijft dat deze gegevens langer moeten worden bewaard. Overeenkomstig de geldende bepalingen hebt u het recht:

 • op toegang, op eenvoudig verzoek, tot uw persoonlijke gegevens, waarvan u een kopie zult ontvangen;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn;
 • op het verwijderen van uw persoonsgegevens in de situaties die zijn voorzien in de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens (recht om vergeten te worden) ;
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken wanneer de verwerking op basis van uw toestemming plaatsvindt;
 • Bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer dit gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van EFFIK, in welk geval u uw verzoek dient te staven;
 • Te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in situaties die onder de wettelijke bepalingen vallen;
 • Te vragen om uw persoonsgegevens te ontvangen voor overdracht aan een derde partij of, indien mogelijk, rechtstreekse overdracht aan die derde partij door EFFIK te bewerkstelligen (overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens), met dien verstande dat dit recht alleen van toepassing is wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via e-mail op het adres vermeld in de paragraaf “Hoe EFFIK contacteren”.

 

 

7.    GELDIGHEID EN EVOLUTIE VAN ONZE PRIVACY POLICY

Deze Privacy Policy maakt integraal deel uit van onze Juridische Informatie, die beschikbaar is op de website en die wij u vragen te raadplegen.

Deze Privacy Policy kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast en/of gewijzigd, in het bijzonder om ons aan te passen aan de geldende wettelijke bepalingen of in het licht van onze interne praktijken en beleidslijnen. Wij nodigen u uit deze regelmatig te raadplegen.

 

 

8.    HOE EFFIK CONTACTEREN

U kunt uw verzoeken en vragen in verband met de toepassing van deze Privacy Policy alsook de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres dpo@effik.fr