Juridische informatie

De volgende juridische informatie en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke bezoeker van de www.natalben.be website (hierna de “website” genoemd). Het raadplegen van deze website houdt de impliciete aanvaarding in van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door deze website te raadplegen, stemt u er zonder voorbehoud mee in deze gebruiksvoorwaarden na te leven, met dien verstande dat zij te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Wij nodigen u uit ze regelmatig te raadplegen.

1.    INHOUD VAN DE WEBSITE

De inhoud en de informatie op de website zijn louter informatief en mogen niet worden gebruikt ten voordele van om het even welk bedrijf of andere organisatie.

De op de website gepubliceerde informatie mag niet worden beschouwd als medisch advies en deze informatie mag in geen geval worden gebruikt om een medische diagnose te stellen. Dat kan alleen een arts tijdens een raadpleging doen.


2.    INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door EFFIK. Alle elementen van de website (lay-out, tekst, afbeeldingen, grafieken, handelsmerken, logo’s, domeinnamen, geluiden, video’s en alle andere elementen van de inhoud) worden beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom en zijn eigendom van EFFIK of werden in licentie aan hem verstrekt.
Als zodanig is elke reproductie, representatie, aanpassing, wijziging, download, overdracht naar of opname in een andere site of op welke drager dan ook van alle of een deel van de elementen van de website, evenals de commerciële exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van de gegevens op de website verboden en wordt beschouwd als een inbreuk.

Enkel het kopiëren voor privégebruik is toegestaan, op voorwaarde dat de volgende copyright-vermelding op de betrokken kopie voorkomt op het betrokken exemplaar, namelijk “©2021 Effik – Alle rechten voorbehouden”.
Voor elk ander gebruik moet een schriftelijk en specifiek verzoek om toestemming worden gericht aan de Juridische Dienst van EFFIK, ter attentie van de hierboven vermelde contactgegevens. Indien dertig (30) dagen na het indienen van het verzoek geen antwoord is ontvangen, wordt dit beschouwd als een weigering van toestemming.

In elk geval moet elk geautoriseerd gebruik van de elementen van de website gebeuren zonder vervorming, wijziging of verandering van welke aard ook.

EFFIK behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen of vervolging in te stellen in geval van schending van haar intellectuele eigendomsrechten. 

3.    LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het plaatsen van deze hyperlinks op de website betekent geenszins dat EFFIK de inhoud van deze sites geheel of gedeeltelijk goedkeurt, aangezien EFFIK de geldigheid en/of juistheid van de informatie die op deze sites wordt verspreid niet kan controleren of garanderen. De toegang tot deze sites van derden gebeurt dus op uw eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van deze sites, de verantwoordelijkheid van EFFIK kan in dit verband in geen geval worden ingeroepen.

 

4.    BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

EFFIK stelt alles in het werk om de informatie op haar website regelmatig bij te werken en ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en up-to-date is. EFFIK behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Ondanks alle zorg en aandacht die besteed wordt aan de selectie van bronnen en het opstellen van de inhoud en informatie die op de website gepubliceerd wordt, kan EFFIK niet instaan voor de volledige juistheid en volledigheid van de informatie op de website.

EFFIK geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook met betrekking tot de elementen waaruit de website bestaat.
EFFIK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, al dan niet voortvloeiend uit de navigatie op de website en voortvloeiend uit uw gebruik van deze website en/of exploitatie van de inhoud ervan, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout welke uitsluitend kan worden toegerekend aan EFFIK en bewezen wordt door de gebruiker.

 

5.    BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Ondanks alle middelen die door EFFIK en haar providers worden ingezet, kan EFFIK niet verantwoordelijk worden beschouwd voor de betrouwbaarheid van het internetnetwerk en kan daarom niet instaan voor de volledige veiligheid, met name voor gegevensoverdracht, noch voor de continuïteit van de dienstverlening bij toegang tot de website, de prestaties, hetzij in termen van volume en/of snelheid van gegevensoverdracht of de mogelijke verspreiding van virussen.
EFFIK kan te allen tijde, tijdelijk en/of permanent, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken om onderhoud, verbeteringen en/of aanpassingen van de inhoud uit te voeren. EFFIK biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website.

 

6.    ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

Naast de voorwaarden die in deze juridische verklaring zijn vastgelegd, nodigen wij u ook uit om onze Privacy Policy te lezen, waarin de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van de informatie die wij via deze website verzamelen, zijn vastgelegd.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Elk geschil is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, behalve waar de wet niet toestaat.